|
   • Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

    Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. 

     

    Kontaktní údaje správce:

    Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
    Adresa: Boženy Němcové 2, Litoměřice
    Telefon: 416 735 797

     

    Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

    Mgr. Tomáš Zika
    telefon: 416 735 797
    e-mail: tomas.zika@skolabn.cz

     

    Právní titul a účely zpracování osobních údajů:

    Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):

    • na základě souhlasu
    • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
    • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy
    • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby
    • zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
    • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy
      

    Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v REGISTRU AGEND.

     

    Prezentace činnosti školy

    V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, Facebook, informační leták, školský zpravodaj atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. Podrobnější stanovení účelu a zákonnosti zpracování je uveden v PŘÍLOZE K REGISTRU AGEND

     

    Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

    • Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.

     

    Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

    • Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola řetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

     

    Předávání osobních údajů do zahraničí

    • Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.

     

    Doba uložení osobních údajů

    • Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou pracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – viz SPISOVÝ ŘÁD ŠKOLY.

     

    Zdroj zpracovávaných osobních údajů

    Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:

    • Osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba.
    • Osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis.
    • Z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje.
    • Škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.

     

    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

    Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

    • právo na informace,
    • právo na přístup k osobním údajům,
    • právo na opravu a doplnění,
    • právo na výmaz (právo být zapomenut),
    • právo na omezení zpracování,
    • právo vznést námitku,
    • právo na přenositelnost údajů,
    • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,
    • právo podat stížnost u dozorového orgánu.

     

  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 950